Menu ≡
kalendar.beda.cz

František Palacký: Staročeský všeobecný kalendář

čili o počítání dnů v roce u starých Čechů
(Pomůcka k diplomatice české)

Časopis společnosti wlastenckého Museum w Čechách 1829

František Palacký: největší z českých historiků, který vymyslel tento národ
František Palacký

Kdokoliv staré kroniky a písemnosti české čte, zná ten rozdíl, který v udávání určitých časů, hodin, dnů a let, věk nynější od dávné minulosti dělí. My obyčejně jak ve psaních svých, tak i ve veřejných novinách a ve knihách, klademe datum podle dnů měsíce každého. Tohoto spůsobu ale staří Čechové ve XIV., XV. a XVI. století neznaly teprv v XVII. století, zvláště pak po bitvě bělohorské, známili se s ním vždy více, až na starý spůsob pozapomenuli. Tento pak spůsob záležel v tom, že všecka data v roku, bez ohledu na měsíce, podle jistých svátků, kteréž křesťanstvo v určité časy světívá, s pomocí dnů každého téhodne, udávána byla. Staří Čechové nepsali ku př. dne 23. dubna, dne 28. září, jako my; ale ku př. ve středu den sv. Jiří, v pátek den sv. Václava, v pondělí po sv. Havle, ve čtvrtek po sv. Kateřině, v sobotu před hromnicemi, v outerý velikonoční, v pondělí po neděli křížové atd. jakož to každému známo jest, kdo se kdy starými pamětmi obíral. Počítání takové není arci tak snadné a srozumitelné, jako naše obyčejné; jest ale mnohem věrnější a jistější. Jak snadno jest nyní zmásti naše cifry arabské dnů měsíčních, buď ve čtení buďto v přepisování a spůsobiti skrze to omyly chronologické! ale nikdo tak snadno slova ku př. pátek ve čtvrtek, Jiří ve Václava nepromění. Pročež já vyznám se, že ve starších památkách všudy raději spůsob ten nesnadnější, ale jistější, vidím, nežli počítání podle starého kalendáře římského.

Titulek článku
Titulek článku

Avšak věk náš to potřebuje a žádá, abychom všecka ta stará data na spůsob svůj nynější obrátili a přeoděli, poněvadž nám ke zřetelné vědomosti neslouží a nelze vždy hned věděti, který den u starých se míní. Tak ku př. outerý velikonoční může býti každý den ode 24. března až do 27. dubna; a pondělí po sv. Václavě každý den od 29. září až do 5. října atd. Abych tedy s jistotou poznal, který den se tu znamená, potřebí mi dověděti se, kdy toho léta svěcena veliká noc a neděle; vím-li pak, že l. 1458 veliká noc byla 2. dubna, neděle pak okolo sv. Václava nejbližší 24. září a 1. říjen, tehdy snadno najdu, že toho léta outerý velikonoční bylo 4. dubna, pondělí po sv. Václavě 2. října.

Vydav nedávno, nákladem král. české Společnosti Nauk, staré letopisy české na světlo, kteréž od r. 1378 do 1527 jdou, požádán jsem byl od přátel, abych vlastencům svým ke snadnějšímu porozumění a ustanovení těch zastaralých dat posloužil, která v těch letopisech u takové hojnosti se nacházejí; abych jim ukázal, kterak taková chronologická data na nynější datování spůsob přejinačiti mají. Činím to tím ochotněji, čím častěji sem zkusil, jak velice toho všickni krajané naši potřebují, kteří se starožitnými pamětmi jak vůbec tak i zvláště v archivech, u desk zemských atd, činiti mají.

Cizozemci mají v jazycích svých k tomu cíli knih s potřebou, kdežto vše sepsané nacházejí, co ku porozumění zastaralých dat chronologických posloužiti může. Nade všecky vyniká tu vysoce dílo klassické benediktinů sv. Maura ve Francii, od úda jejich Clémenceta složené a ponejprv l. 1750 v Paříži, potom ale častěji, zvláště pak l. 1787 a 1818 u větší hojnosti vydané, pod titulem "L'art de vérifier les dates des faits historiques depuis la naissance de notre Seigneur". U Němců zvláště Haltaus, Pilgram a Helwig sobě před jinými větší zásluhy a památku spůsobili. Pro nás ještě, vyjmu-li německé spisy Voightův a Alterův, nic v oboru tomto vůbec vydáno nebylo.

Chtěje tedy nedostatku tomuto poněkud vyhověti, co největší krátkosti šetřiti budu; ničeho zajisté nepovím, než co ke srozumění chronologických dat českých ze XIV. až XVII. století nám věděti potřebí jest. Až do druhé polovice XIII. století užíváno v Čechách kalendáře římského; české listiny počínají teprv v druhé polovici XIV. století; a od polovice XVII. století již novějšího spůsobu datování všudy se užívá. I ačkoliv nejsou mi neznámé tabule ty, které k ukrácení práce této v cizích spisech se nacházejí: však poznav zkušeným, jak snadné v nich omýlení a poblouzení jest, udělal sem sobě před lety zvláštní soustav svůj jednoduchý a ovšem neomylný, kterýmžto se s vlastenci svými zděliti chci, ano mně mnoholeté zkušení za dostatečnost jeho historii naši ručí.

Měsíc Leden, Januarius, má 31 dní.
1 Kal. A Ci- Nové léto. (Circumcisio Domini).
2 IV B si- Ochtab sv. Štěpána.
3 III C o Ochtab sv. Jana ev.
4 II D ja- Ochtab mlaďátek
5 Nonae E nus Vigilie tří králů.
6 VIII F e- Tří králů. Boží křtění. Den svíček.
7 VII G pi — —
8 VI A si- Erharta biskupa.
9 V B bi Juliana mučedníka.
10 IV C ven- Pavla prvního poustevníka.
11 III D di- — —
12 II E cat — —
13 Idus F oc Ochtab tří králů
14 XIX G fe- Šťastného kněze, (Felix in Pincis)
15 XVIII A li Maura opata.
16 XVII B mar Marcella papeže.
17 XVI C ant Antonia opata.
18 XV D pris- Prišky panny.
19 XIV E ca — —
20 XIII F fab Fabiana a Šebestiana
21 XII G agn Anežky (Nětiše) pan. (Agnetis).
22 XI A vin- Vincencia mučedníka.
23 X B cen Zasnoubení p. Marie.
24 IX C tim Timothea apošt.
25 VIII D pav Obrácení sv. Pavla.
26 VII E po Polykarpa biskupa.
27 VI F no- Jana Zlatoustého.
28 V G bi- Karla velikého.
29 IV A le — —
30 III B lu- Adelgundy panny.
31 II C men — —
Měsíc Únor, Februarius, 28 (29) dnů.
1 Kal. D Bri Brigitty pan. Ignac muč.
2 IV E pur Den hromnic. (Purificatio s. Mar.)
3 III F bla- Blažeje bisk.
4 II G sus — —
5 Nonae A ag Haty pan. (Agatha.)
6 VIII B dor Doroty panny.
7 VII C fe- — —
8 VI D bru — —
9 V E ap Apollonie pan.
10 IV F scho- Školastiky pan.
11 III G la- — —
12 II A sti- — —
13 Idus B ca — —
14 XVI C va- Valentina muč.
15 XV D lent — —
16 XIV E ju- Juliany pan.
17 XIII F li — —
18 XII G con- — —
19 XI A jun- — —
20 X B ge Korony pan.
21 IX C tunc — —
22 VIII D pe- Stolování sv. Petra. (Sv. Pet. v pos.)
23 VII E trum — —
—(24)(VI) (Den přestupní, bissextus)
24(5)VI F mat- Matěje apoštola.
25(6)V G thi Walpurgy pan.
26(7)IV A am — —
27(8)III B in- — —
28(9) II C de — —
Březen, Martius, má 31 dnů.
1 Kal. D Mar- — —
2 VI E ti- — —
3 V F u' Kunhuty pan.
4 IV G trans- Přenešení sv. Václava.
5 III A la- — —
6 II B ti- — —
7 Nonae C o Tomáše z Aquina.
8 VIII D de- — —
9 VII E co- Cyrilla a Methodia. (Crhy a Strachoty.)
10 VI F ra- — —
11 V G tur — —
12 IV A gre- Řehoře papeže.
13 III B go- — —
14 II C ri — —
15 Idus D lon Longina muč.
16 XVII E cyr Cyriaka muč.
17 XVI F ger- Kedruty pan.
18 XV G trud- — —
19 XIV A jo- Josefa pěstouna.
20 XIII B seph — —
21 XII C be- Benedikta opata.
22 XI D ne — —
23 X E jun- — —
24 IX F cta — —
25 VIII G Ma- Zvěstování p. M. (Den vtělení Kr. p.)
26 VII A ri- Haštala muč.
27 VI B a — —
28 V C ge- — —
29 IV D ni- — —
30 III E tri- — —
31 II F ce — —
Duben, Aprilis, 30 dnů.
1 Kal. G A- — —
2 IV A pril- — —
3 III B in — —
4 II C am- Ambrože bisk.
5 Nonae D bro- — —
6 VIII E si- — —
7 VII F i — —
8 VI G fe- — —
9 V A stis — —
10 IV B o- — —
11 III C vat Lva papeže.
12 II D at- — —
13 Idus E que — —
14 XVIII F ti Tiburcia a Valeriana muč.
15 XVII G bur- Heleny vdovy.
16 XVI A ti — —
17 XV B et — —
18 XIV C va- — —
19 XIII D ler — —
20 XII E san- — —
21 XI F cti- — —
22 X G que — —
23 IX A ge- Jiří (Vojtěch.)
24 VIII B or — —
25 VII C mar- Marka evangelisty.
26 VI D ci- — —
27 V E que- — —
28 IV F vi- Vitališe muč.
29 III G ta- — —
30 II A lis — —
Máj, Majus, 31 dnů.
1 Kal. B Phil Filippa a Jakuba.
2 VI C sig Sigmunda krále.
3 V D crux Nalezení sv. Kříže.
4 IV E flor Floriana muč.
5 III F got Gotharda (Hotarta) bisk.
6 II G jo- S. Jana v oleji. (Joh. ante portam lat.)
7 Nonae A han — —
8 VIII B sta- Stanislava bisk.
9 VII C nis — —
10 VI D e- (Gordiana i Epimacha.)
11 V E pi — —
12 IV F ne (Nerea, Achillea, Pankracia.)
13 III G ser Servacia vyznav.
14 II A et — —
15 Idus B soph Sofie panny.
16 XVII C ma- — —
17 XVI D jus — —
18 XV E in — —
19 XIV F hac (Potenciany pan.)
20 XIII G se- — —
21 XII A ri- — —
22 XI B e — —
23 X C te- — —
24 IX D net — —
25 VIII E ur- Urbana papeže.
26 VII F ban — —
27 VI G in — —
28 V A pe- — —
29 IV B de — —
30 III C cris- — —
31 II D pan Petronelly panny
Červen, Junius, 30 dnů.
1 Kal. E Nic (Nikodema muč.)
2 IV F mar Marcella (Marcellina a Petra.)
3 III G e- Erasima bisk.
4 II A ras — —
5 Nonae B bo- Bonifacia bisk.
6 VIII C ni — —
7 VII D dat — —
8 VI E jun Medarda bisk.
9 V F pri- (Prima a Feliciana)
10 IV G mi — —
11 III A ba Barnabáše apoštola.
12 II B ci- (Basilida, Cirina.)
13 Idus C ri- — —
14 XVIII D ni — —
15 XVII E vi- Víta s tovařistvem.
16 XVI F te- — —
17 XV G que — —
18 XIV A mar (Marka i Marcelliana.)
19 XIII B pro- Protasia i Gervasia.
20 XII C tas — —
21 XI D al Albana muč.
22 X E de- Deset tisíc rytířův.
23 IX F cem — —
24 VIII G jo- Narození sv. Jana Křtitele.
25 VII A ha — —
26 VI B jo Jana Buriana. (Jana a Pavla.)
27 V C dor Sedm usnulých (spalův.)
28 IV D le — —
29 III E pe Petra a Pavla apošt.
30 II F paul Památka sv. Pavla.
Červenec, Julius, 31 dnů.
1 Kal. G Jul Ochtab sv. Jana Křtitele.
2 VI A pro- Navštívení p. Marie. (Processa m.)
3 V B ces — —
4 IV C pro- Prokopa opata.
5 III D cop — —
6 II E oc(hus) Ochtab sv. Pet. a Pav. (M. Jana Husi.)
7 Nonae F wil (Wilibalda bisk.)
8 VIII G ki- Kyliana s tovařiši.
9 VII A li — —
10 VI B fra Sedmi bratří.
11 V C be (S. Benedikta přenešení.)
12 IV D ne — —
13 III E mar- Markéty pan.
14 II F gar — —
15 Idus G a- Rozeslání apoštolů.
16 XVII A post — —
17 XVI B al Alexia vyznavače.
18 XV C ar- Arnolfa bisk.
19 XIV D nol- — —
20 XIII E fus — —
21 XII F prax Praxedy pan.
22 XI G mag Marie Magdaleny.
23 X A ap Apollonářiše muč.
24 IX B chris Kristiny pan.
25 VIII C ja- Jakuba apoš.
26 VII D co- Anny vdovy.
27 VI E bi- — —
28 V F que Pantaleona muč.
29 IV G sim Marty pan. (Simplicia.)
30 III A ab- Abdona muč.
31 II B don — —
Srpen, Augustus, 31 dnů.
1 Kal. C Pe Sv. Petra v okovách (jetí.)
2 IV D steph Štěpána papeže.
3 III E steph Nalezení sv. Štěpána.
4 II F prot — —
5 Nonae G os Matky boží sněžné. Osvalda kr.
6 VIII A six Sixta pap. Proměnění Krista p.
7 VII B do Afry muč. Donata bisk.
8 VI C cy Cyriaka s tov.
9 V D ro Romana muč.
10 IV E lau Vavřince muč.
11 III F ti- (Tiburcia muč.)
12 II G bur Klaty panny.
13 Idus A hyp Hippolyta muč.
14 XIX B eus — —
15 XVIII C sum- Na nebe vzetí p. Marie.
16 XVII D ti- — —
17 XVI E o — —
18 XV F a- Agapita muč.
19 XIV G ga- — —
20 XIII A pi- Štěpana krále.
21 XII B ti — —
22 XI C ti- (Timothea a Symfor.)
23 X D mo — —
24 IX E bar- Bartoloměje apošt.
25 VIII F tho- — —
26 VII G lo — —
27 VI A ruf Rufa muč.
28 V B au Augustina bisk.
29 IV C col Stětí sv. Jana
30 III D auc- Šťast. a Zbožného. (Felicis et Adaucti.)
31 II E ti — —
Září, September, 30 dnů.
1 Kal. F E- Jiljí opata.
2 IV G gi- — —
3 III A di- — —
4 II B um — —
5 Nonae C sep Viktorina muč.
6 VIII D ha- — —
7 VII E bet — —
8 VI F nat Narození matky boží.
9 V G gor- Gorgonia muč.
10 IV A gon (Posvěcení kaply sv. Václava.)
11 III B prot Prota a Jacinta.
12 II C ja- — —
13 Idus D ci — —
14 XVIII E crux Povýšení sv. Kříže.
15 XVII F nic — —
16 XVI G lud Lidmily muč.
17 XV A lam- Lamperta bisk.
18 XIV B ber- — —
19 XIII C te- — —
20 XII D que — —
21 XI E mat Matouše apošt.
22 X F mau- Mauricia s tov.
23 IX G ri- — —
24 VIII A ti- (Početí sv. Jana.)
25 VII B us — —
26 VI C et — —
27 V D da Kosmy a Damiana muč.
28 IV E ven Sv. Václava muč.
29 III F mich Maichaela archanděla.
30 II G hier Hieronyma uč.
Říjen, October, 31 dnů.
1 Kal. A Re- Remigia vyznav.
2 VI B mi- Leodegaria.
3 V C que — —
4 IV D fran- Františka vyzn.
5 III E cis- — —
6 II F cus — —
7 Nonae G mar- Marka pap.
8 VIII A cus — —
9 VII B di Dionysia (Diviše) s tov.
10 VI C ger (Gereona a Viktora).
11 V D ar- — —
12 IV E te- — —
13 III F que Kolmana.
14 II G cal Kalixta pap.
15 Idus A hed Hedviky král.
16 XVII B gal- Havla opata.
17 XVI C le — —
18 XV D lu- Lukáše evang.
19 XIV E cas — —
20 XIII F fel — —
21 XII G und XI tisíc děvic. Voršily.
22 XI A se Korduly panny.
23 X B se- Severina bisk.
24 IX C ve Kolumbana bisk.
25 VIII D cris- Krišpina muč.
26 VII E pi- — —
27 VI F ni — —
28 V G si- Šimona a Judy.
29 IV A mo- — —
30 III B nis — —
31 II C quin Quintina muč.
Listopad, November, 30 dnů.
1 Kal. D O- Všech svatých.
2 IV E mne Dušiček.
3 III F no- — —
4 II G vem- — —
5 Nonae A bre — —
6 VIII B le- Linharta (Leonarda) vyzn.
7 VII C on — —
8 VI D qua Čtyř korunovaných.
9 V E the Theodora muč.
10 IV F lud Přenešení sv. Lidmily.
11 III G mar Martina bisk.
12 II A fra Pěti bratří.
13 Idus B bric- Brikcího bisk.
14 XVIII C ti- — —
15 XVII D us — —
16 XVI E oth Otmara opata.
17 XV F post — —
18 XIV G haec — —
19 XIII A e- Alžběty (Elišky) vdovy.
20 XII B li- — —
21 XI C sa Obětování p. Marie.
22 X D coe Cecilie pan.
23 IX E cle Klimenta pap.
24 VIII F chrys (Chrysogona muč.)
25 VII G ca- Kateřiny pan.
26 VI A the- Lina pap.
27 V B ri — —
28 IV C na — —
29 III D sat Saturnina bisk.
30 II E and Ondřeje apošt.
Prosinec, December, 31 dnů.
1 Kal. F De- — —
2 IV G cem- — —
3 III A ber — —
4 II B bar- Barbory pan.
5 Nonae C ba — —
6 VIII D ni- Mikuláše bisk.
7 VII E co — —
8 VI F com- Početí p. Marie.
9 V G cep — —
10 IV A et Damasia pap.
11 III B al- — —
12 II C ma — —
13 Idus D lu- Lucie pan.
14 XIX E ci- Nikasia bisk.
15 XVIII F a — —
16 XVII G san- — —
17 XVI A ctus Moudrosti Boží.
18 XV B ab — —
19 XIV C in- — —
20 XIII D de — —
21 XII E tho- Tomáše apošt.
22 XI F mas — —
23 X G mo — —
24 IX A do (Štědrý večer.)
25 VIII B nat Narození Krista Pána. (Vánoce.)
26 VII C steph Štěpana muč.
27 VI D jo Jana evang.
28 V E pu Mláďátek.
29 IV F tho- Tomáše bisk.
30 III G mae — —
31 II A sil Silvestra pap.

Tito jsou nehnutelní svátkové po celý rok, t. j. kteří se v roce nemění, ale vždy v ty dni, jakož zde udáno jest, připadají. V nich zvláštní pozor míti sluší na litery čili čteny neděl, poněvadž se podle nich všecka data vyhledávají. V kterém roce ku př. B jest litera nedělní, tam všickni ti dnové, před kterýmiž B stojí, jsou neděle; následovně C pondělí, D úterý atd. Některá k tomu potřebná poznamenání níže přiložím.

A) Všeobecná tabule svátků hnutelných.

Litera
ne-
dělní
Septuag.
(De-
vítník)
Sexage
sima
(Exsurge)
Quinquag.
Masopustní
(Esto mini)
1.
Neděle
postní
(Invo-
bavit
)
2.
Druhá
postní
(Remini-
scere)
3.
Kýchavná
(Oculi)
4.
Družebná
(Laetare)
5.
Smrtná
(Judica)
6.
Květná
(Palmarum)

Veliká
noc
1.
Ned.bílá
provodní
(Quasimodo)
2.

(Miseri-
cordias)
3.


(Jubilate)
4.


(Cantate)
5.
Křížová,
prosebná
(Rogate)
Čtvrtek
Vstoupení
6.


(Exaudi)
Neděle
svatodušní
(Letnice)
Sv.
Trojice
Čtvrtek
Den
božího
těla
První
neděle
adventní
D18 Jan.25 Jan.  1 Feb.  8 Feb.15 Feb.22 Feb.  1 Mar.  8 Mar.15 Mar.22 Mar.29 Mar.  5 April12 April19 April26 April30 April  3 Maii10 Maii17 Maii21 Maii29. Nov.
E1926  2  91623  2  9162330  6132027  1 Maii  411182230.
F2027  3101724  310172431  7142128  2  5121923  1. Dec.
G2128  4111825  4111825  1 April  8152229  3  6132024  2.
A2229  5121926  5121926  2  9162330  4  7142125  3.
B2330  6132027  6132027  3101724  1 Maii  5  815222627. Nov.
C2431  7142128  7142128  4111825  2  6  916232728.
 
D25 Jan.  1 Feb.  8 Feb.15 Feb.22 Feb.  1 Mar.  8 Mar.15 Mar.22 Mar.29 Mar.  5 April12 April19 April26 April  3 Maii  7 Maii10 Maii17 Maii24 Maii28 Maii29. Nov.
E26  2  91623  2  9162330  6132027  4  81118252930.
F27  3101724  310172431  7142128  5  912192630  1. Dec.
G28  4111825  4111825  1 April  8152229  61013202731  2.
A29  5121926  5121926  2  9162330  711142128  1 Junii  3.
B30  6132027  6132027  3101724  1 Maii  812152229  227. Nov.
C31  7142128  7142128  4111825  2  913162330  328.
 
D  1 Feb.  8 Feb.15 Feb.22 Feb.  1 Mar.  8 Mar.15 Mar.22 Mar.29 Mar.  5 April12 April19 April26 April  3 Maii10 Maii14 Maii17 Maii24 Maii31 Maii  4 Junii29. Nov.
E  2  91623  2  9162330  6132027  411151825  1 Junii  530.
F  3101724  310172431  7142128  512161926  2  6  1. Dec.
G  4111825  4111825  1 April  8152229  613172027  3  7  2.
A  5121926  5121926  2  9162330  714182128  4  8  3.
B  6132027  6132027  3101724  1 Maii  815192229  5  927. Nov.
C  7142128  7142128  4111825  2  916202330  61028.
 
D  8 Feb.15 Feb.22 Feb.  1 Mar.  8 Mar.15 Mar.22 Mar.29 Mar.  5 April12 April19 April26 April  3 Maii10 Maii17 Maii21 Maii24 Maii31 Maii  7 Junii11 Junii29. Nov.
E  91623  2  9162330  6132027  411182225  1 Junii  81230.
F101724  310172431  7142128  512192326  2  913  1. Dec.
G111825  4111825  1 April  8152229  613202427  31014  2.
A121926  5121926  2  9162330  714212528  41115  3.
B132027  6132027  3101724  1 Maii  815222629  5121627. Nov.
C142128  7142128  4111825  2  916232730  6131728.
 
D15 Feb.22 Feb.  1 Mar.  8 Mar.15 Mar.22 Mar.29 Mar.  5 April12 April19 April26 April  3 Maii10 Maii17 Maii24 Maii28 Maii31 Maii  7 Junii14 Junii18 Junii29. Nov.
E1623  2  9162330  6132027  411182529  1 Junii  8151930.
F1724  310172431  7142128  512192630  2  91620  1. Dec.
G1825  4111825  1 April  8152229  613202731  3101721  2.
A1926  5121926  2  9162330  7142128  1 Junii  4111822  3.
B2027  6132027  3101724  1 Maii  8152229  2  512192327. Nov.
C2128  7142128  4111825  2  9162330  3  613202428.

Hnutelní svátkové jsou ti, kteří každoročně se mění, a buďto dříve nebo později v roce svěceni bývají, jako ku př. veliká noc, která v rozličných létech na kterýkoli den mezi dni 22. března a 25. dubna připadati může, pročež i každoročně masopust delší neb kratší bývá. Všickni tito svátkové řídí se podle velikonoci, jakožto ve přiležící všeobecné tabuli (Tab. A) viděti jest; potřebí mi tedy jen věděti, kdy kterého roku velikánoc se světí, abych o všech ostatních svátcích také se dozvěděl.

B) Tabule nedělí a velikonocí.

LétaLit.
ne-
dělní
Veliká
noc
LétaLit.
ne-
dělní
Veliká
noc
LétaLit.
ne-
dělní
Veliká
noc
LétaLit.
ne-
dělní
Veliká
noc
LétaLit.
ne-
dělní
Veliká
noc
LétaLit.
ne-
dělní
Veliká
noc
LétaLit.
ne-
dělní
Veliká
noc
1300CB10 A     1350C28 M     1400DC18 A     1450D  5 A     1500ED19 A     1550E  6 A     1600BA  2 A
1301A  2 A     1351B17 A     1401B  3 A     1451C25 A     1501C11 A     1551D29 M     1601G22 A
1302G22 A     1352AG  8 A     1402A26 M     1452BA  9 A     1502B27 M     1552CB17 A     1602F  7 A
1303F  7 A     1353F24 M     1403G15 A     1453G  1 A     1503A16 A     1553A  2 A     1603E30 M
1304ED29 M     1354E13 A     1404FE30 M     1454F21 A     1504GF  7 A     1554G25 M     1604DC18 A
1305C18 A     1355D  5 A     1405D19 A     1455E  6 A     1505E23 M     1555F14 A     1605B10 A
1306B  3 A     1356CB24 A     1406C11 A     1456DC28 M     1506D12 A     1556ED  5 A     1606A26 M
1307A26 M     1357A  9 A     1407B27 M     1457B17 A     1507C  4 A     1557C18 A     1607G15 A
1308GF14 A     1358G  1 A     1408AG15 A     1458A  2 A     1508BA23 A     1558B10 A     1608FE  6 A
1309E30 M     1359F21 A     1409F  7 A     1459G25 M     1509G  8 A     1559A26 M     1609D19 A
1310D19 A     1360ED  5 A     1410E23 M     1460FE13 A     1510F31 M     1560GF14 A     1610C11 A
1311C11 A     1361C28 M     1411D12 A     1461D  5 A     1511E20 A     1561E  6 A     1611B  3 A
1312BA26 M     1362B17 A     1412CB  3 A     1462C18 A     1512DC11 A     1562D29 M     1612AG22 A
1313G15 A     1363A  2 A     1413A23 A     1463B10 A     1513B27 M     1563C11 A     1613F  7 A
1314F  7 A     1364GF24 M     1414G  8 A     1464AG  1 A     1514A16 A     1564BA  2 A     1614E30 M
1315E23 M     1365E13 A     1415F31 M     1465F14 A     1515G  8 A     1565G22 A     1615D19 A
1316DC11 A     1366D  5 A     1416ED19 A     1466E  6 A     1516FE23 M     1566F14 A     1616CB  3 A
1317B  3 A     1367C18 A     1417C11 A     1467D29 M     1517D12 A     1567E30 M     1617A26 M
1318A23 A     1368BA  9 A     1418B27 M     1468CB17 A     1518C  4 A     1568DC18 A     1618G15 A
1319G  8 A     1369G  1 A     1419A16 A     1469A  2 A     1519B24 A     1569B10 A     1619F31 M
1320FE30 M     1370F14 A     1420GF  7 A     1470G22 A     1520AG  8 A     1570A26 M     1620ED19 A
1321D19 A     1371E  6 A     1421E23 M     1471F14 A     1521F31 M     1571G15 A     1621C11 A
1322C11 A     1372DC28 M     1422D12 A     1472ED29 M     1522E20 A     1572FE  6 A     1622B27 M
1323B27 M     1373B17 A     1423C  4 A     1473C18 A     1523D  5 A     1573D22 M     1623A16 A
1324AG15 A     1374A  2 A     1424BA23 A     1474B10 A     1524CB27 M     1574C11 A     1624GF  7 A
1325F  7 A     1375G22 A     1425G  8 A     1475A26 M     1525A16 A     1575B  3 A     1625E30 M
1326E23 M     1376FE13 A     1426F31 M     1476GF14 A     1526G  1 A     1576AG22 A     1626D12 A
1327D12 A     1377D29 M     1427E20 A     1477E  6 A     1527F21 A     1577F  7 A     1627C  4 A
1328CB  3 A     1378C18 A     1428DC  4 A     1478D22 M     1528ED12 A     1578E30 M     1628BA23 A
1329A23 A     1379B10 A     1429B27 M     1479C11 A     1529C28 M     1579D19 A     1629G15 A
1330G  8 A     1380AG25 M     1430A16 A     1480BA  2 A     1530B17 A     1580CB  3 A     1630F31 M
1331F31 M     1381F14 A     1431G  1 A     1481G22 A     1531A  9 A     1581A26 M     1631E20 A
1332ED19 A     1382E  6 A     1432FE20 A     1482F  7 A     1532GF31 M     1582G15 A     1632DC11 A
1333C  4 A     1383D22 M     1433D12 A     1483E30 M     1533E13 A     1583F31 M     1633B27 M
1334B27 M     1384CB10 A     1434C28 M     1484DC18 A     1534D  5 A     *1584AG  1 A     1634A16 A
1335A16 A     1385A  2 A     1435B17 A     1485B  3 A     1535C28 M     1585F21 A     1635G  8 A
1336GF31 M     1386G22 A     1436AG  8 A     1486A26 M     1536BA16 A     1586E  6 A     1636FE23 M
1337E20 A     1387F  7 A     1437F31 M     1487G15 A     1537G  1 A     1587D29 M     1637D12 A
1338D12 A     1388ED29 M     1438E13 A     1488FE  6 A     1538F21 A     1588CB17 A     1638C  4 A
1339C28 M     1389C18 A     1439D  5 A     1489D19 A     1539E  6 A     1589A  2 A     1639B24 A
1340BA16 A     1390B  3 A     1440CB27 M     1490C11 A     1540DC28 M     1590G22 A     1640AG  8 A
1341G  8 A     1391A26 M     1441A16 A     1491B  3 A     1541B17 A     1591F14 A     1641F31 M
1342F31 M     1392GF14 A     1442G  1 A     1492AG22 A     1542A  9 A     1592ED29 M     1642E20 A
1343E13 A     1393E  6 A     1443F21 A     1493F  7 A     1543G25 M     1593C18 A     1643D  5 A
1344DC  4 A     1394D19 A     1444ED12 A     1494E30 M     1544FE13 A     1594B10 A     1644CB27 M
1345B27 M     1395C11 A     1445C28 M     1495D19 A     1545D  5 A     1595A26 M     1645A16 A
1346A16 A     1396BA  2 A     1446B17 A     1496CB  3 A     1546C25 A     1596GF14 A     1646G  1 A
1347G  1 A     1397G22 A     1447A  9 A     1497A26 M     1547B10 A     1597E  6 A     1647F21 A
1348FE20 A     1398F  7 A     1448GF24 M     1498G15 A     1548AG  1 A     1598D22 M     1648ED12 A
1349D12 A     1399E30 M     1449E13 A     1499F31 M     1549F21 A     1599C11 A     1649C  4 A

Klíče tedy k nalezení všech svátků každého roku jsou: 1. v nehnutelných svátcích litery nedělní; 2. ve hnutelných den velikonoční. Tyto klíče potřebí mi oba míti ku každému roku, v kterémžto jakékoli datum vyhledati chci. Sestavil jsem je v příležící tabuli (Tab. B.) od roku 1300 do 1649, podle starého čili julianského kalendáře až po rok 1583, podle nového pak čili gregorianského teprv od roku 1584, poněvadž teprv toho léta na sněmu obecním království českého dne 7. ledna přijat byl, jakož Veleslavín ve svém kalendáři historickém svědčí.

Podle těchto tabulí již všecka data od r. 1300 do 1649 snadnou prací nalezena býti mohou. Vysvětlím to některými příklady. "Král Václav umřel l. 1419, ve středu po nanebevzetí panny Marie", svátek tento nehnutelný světívá se vždy 15. srpna; litera nedělní l. 1419 byla A (viz Tab. B.), tedy okolo 15. srpna byly 13 a 20 neděle (viz měsíc srpen) nanebevzetí bylo v outerý a středa po něm tedy 16. srpna; tedy Král Václav umřel l. 1419, 16. srpna. Aneb: "král Jiří korunován l. 1458, v neděli před sv. Stanislavem", svátek tento nehnutelný stojí vždy 8. máje; litera nedělní l. 1458 byla A (viz Tab. B.); tedy nejbližší neděle před sv. Stanislavem byla 7. máje (viz měsíc máj) a tohoto dne, totiž 7. 1458, korunován jest král Jiří. Aneb: "Sigmund kníže Litavský jat v Praze l. 1427, u veliký čtvrtek", tohotě svátek hnutelný; veliká noc l. 1427 byla 20. dubna (viz Tab. B.), tedy veliký čtvrtek před tím 17. dubna. Aneb: "král Vladislav umřel l. 1516, ve čtvrtek před květnou nedělí", to zase svátek hnutelný; velikánoc l. 1516 byla 23. března (viz Tab. B.), květná neděle tedy 16. března, smrtná neděle 9. března (viz Tab. A.) a čtvrtek mezi oběma, tedy 13. březnaů tedy umřel l. 1516, 13. března. To snad stačí k ukázání, kterak tabulí těchto užívati sluší.

Ale ještě potřebí mi některé zprávy dáti k místnějšímu a neomylnému užívání naučení tohoto; a sice

I. O přestupných létech.

Každý čtvrtý rok jest přestupný, t. j. počítá v měsíci únoru o jeden den více, kterýž se den přestupní nazývá, a mezi den 23. a 24. února měsíce se vkládá, po čemž den sv. Matěje, kterýž v obecném roce na den 24. února stojí, v přestupním na den 25. připadá. Den tento přestupní nemá žádné litery nedělní a v kalendáři římském se za příčinou jeho den "VI kal. Mart." (viz měsíc únor) opakuje, pročež se rok přestupní latině "bissextilis" nazývá.

Každý přestupní rok má dvě litery nedělní (viz Tab. B.); první z nich platí pro dny všecky od počátku léta až po den přestupní (24. února); druhá pro dny všecky ode dne 25. února až ku konci léta. Tuto proměnu působí rok přestupní ve svátcích nehnutelných.

Na proměnu však, kterou ve hnutelných svátcích působí, ještě pilněji hleděti sluší: totiž, že všickni hnutelní svátkové v létech přestupních, od 18. ledna až do 28. dne měsíce února, o jeden den později připadají, nežli v létech obecných, podle kterýchžto jediné v Tab. A. postaveni jsou; jakož je vědomo, že v přestupních létech měsíc únor o jeden den více (totiž 29 dnů) počítá. Pročež jestliže v přestupním roce velikánoc ku př. v den 22. března se světí, tedy neděle devítník ne 18. ale 19. ledna, popeleční středa ne 4. ale 5. února připadá atd. A totéž o všech jiných hnutelných svátcích od 18. ledna až do konce měsíce února znamenati sluší.

II. O jménách svátečních.

Ne všem jsou známa jsou všecka jména, často již zastaralá a neobyčejná, svátků jak nehnutelných tak i hnutelných; zvláště pak tak nazvaní introitové sváteční, podle kterých mnohá data ve starých pamětech se udávají. Pro snadnější jich nalezení postavím tu tedy krátký jich registřík podle abecedy.

1) Jména svatých a světic.
Abdon 30. Jul.Adauct 30. Aug.Adelgunda 30. Jan.Afra 7. Aug.Agatha 5. Feb.
Agapit 18. Aug.Alban 21. Jun.Alexius 17. Jul.Alžběta 19. Nov.Ambrož 4. Apr.
Anéžka 21. Jan.Anna 26. Jul.Antonín 17. JanApollinaris 23. Jul.Apollonia 9. Feb.
Arnolf 18. Jul.Augustin 28. Aug.Barbora 4. Dec.Barnabáš 10. Jun.Bartoloměj 24. Aug.
Benedikt 21. Mart. (11. Jul.)Bernhard 20. Aug.Blažej 3. Feb.Bonifacius 5. Jun.Brigitta 1. Feb.
Brikcí 13. Nov.Cecilie 22. Nov.Cyriak 16. Mart. (8. Aug)Cyrill a Method
(Crha a Strachota) 9. Mart.
Dionys (Diviš) 9. Oct.
Dorota 6. Feb.Erasim 3. Jun.Erhart 8. Jan.Fabian a Šebestian 20. Jan.Felix (in Pincis) 14. Jan.
Felix a Adauct 30. Aug.Filip a Jakub 1. MájFlorian 4. Máj.František 4. Oct.Jiljí (Aegidius) 1. Sept.
Jiří 23. Apr.Gothard 5. Máj.Haštal (Castulus) 26. Mart.Hata 5. Feb.Havel 16. Oct.
Hedvika 15. Oct.Helena 15. Apr.Hieronymus 30. Sept.Hippolyt 13. Aug.Hotart 5. Máj.
Jan Evang. 27. Dec.Jan Burian 26. Jun.Jan a Pavel 26. Jun.Jan v oleji 6. Máj.Jana narození 24. Jun.
Jana početí 24. Sept.Jana stětí 28. Aug.Jan zlatoustý 27. Jan.Jakub 25. Jul.Ignac 1. Feb.
Josef 19. Mart.Julian 9. Jan.Juliana 16. Feb.Kalixt 14. Oct.Karel vel. 28. Jan.
Kateřina 25. Nov.Ketruda (Gertrud) 17. Mart.Kylian 8. Jul.Klara 12. Aug.Kliment 23. Nov.
Kolman 13. Oct.Kolumban 24. Oct.Kordula 22. Oct.Korona 20. Feb.Kosmas a Damian 27. Sept.
Kristina 24. Jul.Kunhuta 3. Mart. (9. Sept.)Lampert 17. Sept.Leonard (Linhart) 6. Nov.Lev 11. Apr.
Lidmila 16. Sept. (10. Nov.)Linus 26. Nov.Longin 15. Mart.Lucia 13. Dec.Lukáš 18. Oct.
Marek apošt. 25. Apr.Marek pap. 7. Oct.Marcellus 16. Jan.
(2. Jun. vlastně Marcellinus)
Maria (viz dole).Maria Magdalena 22. Jul.
Marketa 13. Jul.Marta 29. Jul.Martin 11. Nov.Matouš 21. Sept.Matěj 24.(25.) Feb.
Mauricius 22. Sept.Maurus 15. Jan.Medardus 8. Jun.Michal 29. Sept.Mikuláš 6. Dec.
Netiše (Agnes) 21. Jan.Nikasius 14. Dec.Ondřej 30. Nov.Osvald 5. Aug.Otmar 16. Nov.
Paulin 31. Aug.Pavel p. p. 10. Jan.Pavla obrácení 25. Jan.Pavla památka 30. Jun.Petra a Pavla 29. Jun.
Petra stolování (v postě) 22. Feb.Petra v okovách 1. Aug.Petronella 21. Máj.Polykarp 26. Jan.Praxeda 21. Jul.
Priška 18. Jan.Prokop 4. Jul.Protasius a Gervasius 19. Jun.Quintin 31. Oct.Remigius 1. Oct.
Roman 9. Aug.Rufus 27. Aug.Řehoř 12. Mart.Saturnin 29. Nov.Servacius 13. Máj.
Severin 23. Oct.Sigmund 2. Máj.Silvester 31. Dec.Sixtus 6. Aug.Sofia 15. Máj.
Stanislav 8. Máj.Šimon a Judas 28. Oct.Školastika 10. Feb.Šťastný 14. Jan. (30. Aug.)Štěpán papež 2. Aug.
Štěpán král 20. Aug.Štěpán muč. 26. Dec.Tiburcius 14. Apr.Timoteus 24. Jan.Tomáš apošt. 21. Dec.
Tomáš z Aquina 7. Mart.Tomáš Kantaur. 29. Dec.Urban 25. Máj.Uršula (Voršila) 21. Oct.Valentin 21. Feb.
Viktorin 5. Sept.Vincenc 22. Jan.Vitalis 28. Apr.Václav 28. Sept.Václav přenešení 4. Mart.
Vavřinec 10. Aug.Valpurga 25.(26.) Feb.Willibald 7. Jul.Vít 15. Jun.Vojtěch 23. Apr.
Zbožný 30. Aug.

2) Marie panny (matky boží) svátkové:
nanebevzetí 15. Aug.
narození 8. Sept.
navštívení 2. Jul.
obětování 21. Nov.
početí 8. Dec.
zasnoubení 23. Jan.
zvěstování 25. Mart.
Matka boží kořenná 15. Aug.
semenná (tuším že) 8. Sept.
sněžná 5. Aug.
veliká 15. Aug.

3) Ostatní svátkové nehnutelní:
Boží křtění 6. Jan.
Čtyr korunovaných 8. Nov.
Deset tisíc rytířův 22. Jun.
Dušiček 2. Nov.
Jedenácte tisíc děvic 21. Oct.
Hromnice 2. Feb.
Kříže sv. nalezení 3. Máje.
povýšení (posvěcení) 14. Sept.
Moudrosti boží 17. Dec.
Mláďátek 28. Dec.
Narození Krista pána 25. Dec.
Pět bratří 12. Nov.
Proměnění Krista pána 6. Aug.
Rozeslání apoštolů 15. Jul.
Sedm bratří 10. Jul.
Sedm usnulých 27. Jun.
Svíčky, den svíček 6. Jan.
Štědrý večer 24. Dec.
Všech svatých 1. Nov.

4) Svátkové hnutelní(viz Tab. A.):
Neděle bílá, dominica in albis, první po velikonoci.
Neděle černá, dom. Judica, pátá postní.
Neděle devítník, Septuagesima.
Neděle po devítníku, Sexagesima.
Neděle družebná, Laetare, čtvrtá postní.
Neděle křížová, Rogate, pátá po velikonoci.
Neděle kýchavná, Oculi třetí postní.
Neděle květná, (kvietnice, na květy) Palmarum, šestá postní.
masopustní, Quinquagesima, neděle před postem.
Neděle prosebná, pátá po velikonoci.
Neděle provodní, Conductus paschae, první po velikonoci.
Neděle smrtná, Judica neb Passionis, pátá postní.
Středa popeleční, neb popelec, aneb škaredá středa, dies cinerum, Aschermittwoch.
sazometná středa, před velikonocí.
Čtvrtek tučný, před nedělí masopustní.
Středopostí jest ten čtvrtek mezi nedělí Oculi a Laetare; Mitterfasten.
Svátost, den svátostí, jest pátek po neděli provodní.
Suché dni jsou čtvery a sice:
1. postní, počínají ve středu po první neděli postní.
2. letniční, počínají ve středu po letnicích čili po neděli svatodušní.
3. před svatým Václavem, počínají ve středu po povýšení sv. Kříže.
4. adventní, počínají ve středu po sv. Lucii.

Introitové latinští:
Ad te levavi, první neděle adventni.
Adsperges me (?).
Cantate, čtvrtá po velikonoci.
Circumdederunt me, devítník.
Domine ne longe, květná.
Esto mihi, masopustní.
Exaudi, šestá po velikonoci.
Exsurge, neděle po devítníku.
Invocabit, první neděle postní.
Jubilata, třetí po velikonoci.
Judica, pátá postní.
Laetare, čtvrtá postní.
Misericordias, druhá po velikonoci.
Oculi, třetí postní.
Populus Sion, druhá adventní.
Quasimodogeniti, první po velikonoci, provodní.
Reminiscere, druhá postní.
Rogate, pátá po velikonoci.
Vocem jucunditatis, tatáž neděle pátá po velikonoci.
Largum sero, štědrý večer.
Salus populi, středopostí.
Sitientes, sobota před Judica.

Ostatním svátkům hnutelným vyrozumí se z Tab. A. pročež o nich zde řeči šířiti nechci.

Při této však zprávě pominouti také nesmím, že u starých Čechů počátek roku ne vždy od 1. Jan jako nyní, ale často již od předešlých vánocí, t. j. ode dne 25. Dec. počítán byl.

Posléze ještě věděti sluší, že staří králové čeští (kromě Karla IV.) léta kralování svého v Čechách vždy ode dne korunování počítali:
tak král Václav od 15. Jun. 1363
Sigmund od 28. Jul. 1420
Albrecht od 29. Jun. 1438
Ladislav od 28. Oct. 1453
Jiří od 7. máje 1458
Vladislav od 22. Aug. 1471
Ludvík od 11. března 1509

Máš-li tedy datum kralování přede dnem korunování, přidej léta kralování k letu korunování prostě; máš-li je ale po dni korunování, přidel léta kralování, bez jednoho, k létu korunování a najdeš tím datum hledané. Ku příkladu: máš-li psaní krále Jiřího dd. den hromnic (2. Feb.), království léta devátého, tedy přidej devět let k r. 1458, a najdeš pravé datum l. 1467, 2. Feb. — máš-li pak je dd. všech svatých (1. Nov.), král. léta desátého, tedy přidej let deset bez jednoho, t. j. devět, k r. 1458, a najdeš tak opět pravé datum l. 1467, 1. Nov. atd.

V 18. století vyšly u nás dvě chronologické příručky zaměřené na slovanská území - práce Mikuláše Adaukta Voigta a Franze Carla Altera, obě v němčině. Palacký si byl vědom chybějící literatury, a proto napsal Staročeský všeobecný kalendář, který vyšel v Časopisu společnosti vlasteneckého muzea v Čechách roku 1829. Kalendář však obsahoval pouze výklad těch nejzákladnějších pojmů a několik málo tabulek. Bylo jasné i Palackému, že tato práce nebude dostačovat a že se někdo další bude muset ujmout vypracování podrobnější příručky. Pokračovatelem se stal Josef Emler, který napsal první českou práci o chronologii Rukověť chronologie křesťanské, zvláště české, kterou vydal Spolek historický roku 1876.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 853.den
Nahoru