Menu ≡
kalendar.beda.cz

Publicatio novi calendarii romani correcti pro archiepiscopatu Pragensi

Uveřejnění nového opraveného římského kalendáře pro arcibiskupství pražské

Pražský arcibiskup Martin Medek oznamuje duchovenstvu pražské arcidiecéze zavedení nového kalendáře.
Sněmy české VI, Praha 1890, č. 162, str. 270
Sněmy české VI, Praha 1890, č. 162, str. 270

My, Martin, arcibiskup pražský z vůle boží a papežského stolce, papežský legát atd., posíláme pozdrav a boží požehnání opatům, proboštům, děkanům, převorům, kvardiánům, velmistrům, farářům, mistrům a rektorům škol, a také abatyším, převorkám a všem, kterým náleží vědět níže uvedené. Dáváme na vědomí zněním tohoto listu, že S.D.N.D. papež Řehoř XIII., z velmi závažných a nutných důvodů, pohnut horlivými starostmi Jeho Císařské Výsosti, našeho milostivého pána, a ostatních vládců a králů všeho křesťanstva, nařídil podle jistých výpočtů opravu nemalých chyb a omylů, které se vloudily za dlouhou dobu, jakož i nyní, do veřejných kalendářů, a to s nejvyšším úsilím, snahou, pílí a s pomocí nejvýznamnějších mužů a těch nejzkušenějších v této záležitosti, a aby byl pro budoucnost uveřejněn kalendář přesný, spolehlivý a náležitě uspořádaný, nařídil v tomto měsíci říjnu 10 dní, počítaje od 4. až do 15. tohoto měsíce, úplně vyjmout a určil, že první neděli v říjnu, která je jinak podle starého kalendáře označována písmenem G, má být přiděleno písmeno C. A protože pro opravu a napravení chyb, ke kterým až dosud došlo (a kterým laikové nerozumí, jelikož nejsou zběhlí v astronomii a nestarají se o ni), jsou podle všeobecného poznání nezbytné rozmanité změny, aby se mohly konat pohyblivé svátky v těchto třech bezprostředně následujících měsících, totiž v říjnu, listopadu a prosinci tohoto roku, aby bylo pevné a přesně vymezené ustanovení při provádění bohoslužeb během slavení svátků i při vyřizování světských záležitostí, a aby se čas počítal stejně jak v našem arcibiskupství tak i u ostatních národů, a stejně jako kvůli tomuto novému kalendáři bylo Jeho Svatostí na naléhání Jeho Svaté Císařské Výsosti a také králů a vládců celého křesťanstva vyhlášeno toto nařízení také již tohoto roku v Itálii, Španělsku, Francii a ostatních královstvích, vévodstvích a krajích, bylo přijato a náležitě se vykonává. Pročež vám všem výše uvedeným důrazně nařizujeme a ukládáme, abyste toto nařízení uveřejňovali po dobu následujících svátků, nedělí a adventu, který začne 28. listopadu tohoto roku a bude trvat čtyři týdny, při shromážděních a jiných vhodných příležitostech a vyvěsili na dveře kostela a jiných obvyklých místech, a abyste vzhledem k vašim úřadům horlivě usilovali o to, aby všechno postupovalo a probíhalo tak, jak předepisuje tento opravený kalendář v těchto třech určených měsících způsobem, který jsme uvedli výše. Ti, kdož učiní jinak, se proviní a dostane se jim za to našeho přísného pokárání a zaslouženého trestu. A jakmile získáme z Říma správnou podobu kalendáře pro nadcházející rok 1583, hned vám ji sdělíme. Toto jsme chtěli dát na vědomí v tomto našem veřejném listu podepsaném naší rukou, který byl poslán z kláštera v Teplé dne 22. října roku 1582.

Mandát byl odeslán 22. října a přitom ohlašuje zavedení nového kalendáře týden před tím. Není divu, že se zavedení gregoriánského kalendáře v Čechách zpozdilo.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 873.den
Nahoru