Menu ≡
kalendar.beda.cz

Mandát císaře Rudolfa II. o zavedení nového kalendáře v království Českém

NA HRADĚ PRAŽSKÉM 3. prosince 1583

Mandát o nového kalendáře od stavův království tohoto českého přijetí.

Císař Rudolf II. (* 1552 – † 1612)
Císař Rudolf II. (* 1552 – † 1612)

Rudolf Druhý z Boží Milosti vyvolený Římský císař, po všecky časy rozmnožitel říše, Uherský, Český král atd. Vysoce urozeným, urozeným, statečným, slovutným, poctivým a opatrným pánům, rytířům, vladykám, Pražanům a městům i jiným všem obyvatelům a poddaným našim ze všech stavův králoství našeho Českého věrným milým, milosť naši císařskou a všecko dobré vzkazujem. Věrní milí. Tajno Vás činiti neráčíme, že z některých jistých a slušných příčin a dostatečného bedlivého uvážení obecní kalendář, kterýž až posavád po všem křesťanstvu držán a zachováván byl, o deset dní napraven a změněn jest, kterýž jsme, jakožto Římský císař, v svaté říši všem stavům, aby přijat a držán byl, milostivě publikovati dáti ráčili. I chtějíc my také, aby nyní psaný nový kalendář v království našem Českém, jako i v jiných královstvích a zemích našich při začátku budoucího roku 1584 vůbec od jednoho každého přijat a na budoucí časy držán a zachován byl; z té příčiny jsme toho potřebu poznávati ráčili, o tom jisté nařízení učiniti, aby z měsíce Januarii, jinak ledna, nejprve příštího těch deset dní vypuštěno a když se psáti bude šestého dne téhož měsíce Januarii, hned na druhý den potom (kterýž by podle starého kalendáře sedmý den dotčeného měsíce jmenován býti měl) sedmnáctého dne Januarii od jednoho každého postaveno a psáno bylo. Jakž jsme pak těm osobám, kteříž minuci a kalendáře v městech našich Pražských i jinde v království tomto vydávají, to v známosť uvésti a jim, aby pranostyky a kalendáře své na týž budoucí rok, tak jakž nyní oznámeno, složili a vydávali, poručiti ráčili. A protož vám všem vůbec, i jednomu každému zvláště tímto listem naším císařským otevřeným to také oznamovati a při tom milostivě poroučeti ráčíme, abyste nadepsaný nový kalendář v království tomto Českém, nicméně jako v jiných královstvích a zemích našich, pro uvarování všelijakých zmatkův a nedorozumění, kterážby z toho mezi poddanými našimi i jinými okolními ve všech obchodích lidských pojíti mohla přijali, týmž kalendářem novým se na budoucí časy řídili a spravovali a s jinými zeměmi v tom se srovnávali. A jakož by také téhož měsíce Januarii, jinak ledna, při času svatého Pavla na víru křesťanskou obrácení soudové naši: soud dvorský a komorní v témž království Českém držáni býti měli, i rozmejšlejíc my to, že tíž soudové poněkud blízko k témuž času, když nadepsaní dnové v kalendáři změněni a vypuštěni budou, se trefí, a žeby to osobám z stavův, kteříž při týchž soudech činiti mají, nějaký spletek přinésti mohlo, z té příčiny nicméně také, aby stavové témuž novému kalendáři tím snázeji vyrozuměti a v něj se vpraviti mohli, předepsané soudy naše do svátků nejprve příštích odkládati ráčíme. Kdež vědouce o tom, tím se všickni vůbec a jedenkaždý spraviti moci budete. Dán na hradě našem Pražském v outerý po památce svatého Ondřeje léta 1583.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 876.den
Nahoru