Menu ≡
kalendar.beda.cz

Polní hospodář

Kalendář Posel z Prahy
Kalendář Posel z Prahy
Lednové polní práce
Lednové polní práce

Rady co dělat v různých měsících na hospodářství. Přepis textů z kalendáře Posel z Prahy z roku 1865. Stejné texty byly i v následujícím ročníku. V roce 1867 již byly texty v kalendáři zkráceny a objevují se navíc kalendářská přísloví (pranostiky). V roce 1872 byl změněn formát kalendáře (podobný dnešním diářům) a rady zcela zmizely. Ale hned v následujícím roce se kalendář vrátil k starému formátu a rady se opět objevily. Definitivně byly hospodářské rady odstraněny ve vydání z roku 1875 a o tři roky později bylo vydávání kalendáře Posel z Prahy ukončeno. Stejné či podobné rady se vyskytovaly i v jiných soudobých kalendářích.


Leden

1.Na poli a lukách. Vyvážeti hnojůvku; zem a bahno z rybníků kopati; sbírati a vyvážeti mrvu chlévskou a hnojiva pomocná. Závěje sněhové uklízeti, vody sváděti a brázdy i svodnice opravovati. Kamení poklízeti, bodláčí mýtiti. Zavlažovací strouhy prohlížeti. Nemrzne-li, orbu opakovati.

2.Na chmelnici a vinici. Hnůj všeho druhu přivážeti, zvláště hnojůvku rozlévati. Tyčky poříditi a chystati.

3.V zahradě. Pařiště opravovati a hnojem opatřiti; zakládati chřestoviště; ořezávati živé ploty; hnojiti, a nemrzne-li, hnůj zarývati.

4.V sadech ovocných. Obírati housenky, suché větve odřezávati a zdravé čistiti; kůly svážeti a povřísla k nim chystati. Holé stromy proti zajícům obalovati.

5.V chlévech. Opatrovati dobytek před zimou; dlažbu kamennou hojně stláti; tažný dobytek čistiti a píce jadrné mu přidávati; o poledni, svíti-li slunce, vyvětrávati, jinak posypáním sádrou ammon neškodným činiti. K napájení vypouštěti dobytek na dvůr za povětří příznivého. V ovčíně opatrovati bahnice, hojně stláti. Prasatům, zvláště prasnicem dávati píci zahřívanou a chrániti podsvinčata před zimou hojným stelivem. Slepice a kvočny v teple chovati.

6.Ve dvoře. Vyklízeti záchody a zakládati komposty; mlátiti, zvláště za mrazivých dnů, len a jetel; opatrovati jámy řepové a bramborové; povřísla plésti do zásoby; obilí na sejpkách přehazovati; sklepy vyvětrati a zeleninu v nich před mrazy ošetřiti. Ledy voziti, nářadí v kůlně opravovati.

7.Ve včelníku. Opatrovati ouly slamou, rohožkami neb houněmi před mrazem; svítili slunce, nastýlati slámy před ouly, aby se včely čistily.

Únor

1.Na poli a lukách. Vyvážeti popel, saze, vápno na jeteliště; orati, není-li příliš mokro. Za mírného počasí síti oves a hrách. Brázdy vodní prohlížeti; pole slínovati a osení mrazem vytažená válcovati; louky, nejsou-li zmrzlé, zavlažovati.

2.Na chmelnici a vinici. Překopávati při dobrém povětří, a rýhovati pro nové chmelnice, hnojůvku do jam vlévati; révy vinné skláněti a přikrývati.

3.V zahradě. V pařišti sázeti salát, okurky, petržel, česnek a cibuli; záhony přerývati; v jádrnici semena ovocná sázeti; mladé stromky přesazovati, živé ploty zakládati.

4.V sadech ovocných. Opatrovati stromky pořádné (špalírové) před mrazem; obírati mech a strouhati starou kůru; opravy hradeb a plotů obstarávati.

5.V chlévech. Vše jako v lednu, pak opakovati dobytek obřezlý a píce zvolna přidávati; berany k matkám připouštěti pro letní bahnění; drůbež nasazovati. Slepicem tepla popřáti.

6.Ve dvoře. Chystati semení k setbám a čistiti je; hnojiva jako v lednu vyvážeti a potřeba-li, mísiti koupená hnojiva.

7.Ve včelníku. Stěhovati koupené neb prodané ouly, ostatně jako v lednu.

Březen

1.Na poli a lukách. Za počasí nepříznivého platí totéž co v lednu a únoru, jinak orba a vláčení; setba jarního žita, ovsa pšenice, vikve, máku a mrkve, v krajinách teplých i ječmene; řepku okopávati a plýti; hlízule sklízeti; zimní pšenice a jetel převláčeti; krtiny na lukách rozhrabovati, holá místa posývati travným semenem; nerovnosti zavlažováním způsobené urovnávati.

2.Na chmelnici a vinici. Rýhovati k novým chmelnicem; ponejprv okopávati; zbytečné prejty a mrcousky pořezávati, z nejsilnějších okrajovati rozvody k posázení míst prázdných.

3.V zahradě. Okopávati zeleniny, plýti a zalévati; přesazovati jahody, sázeti jakubky (zemčata) a vysazovati řípy, mrkve a tuříny na semeno, síti řeřichu a červenou řepu; chřestoviště poklízeti.

4.V sadech ovocných. Odkrývati stromy a keře přikryté a ořezávati, očkovati a roubiti mladé stromky; zakládati stromovky a štěpnice, vysazovati pecky v jádrnici, obírati housenky a škodlivý hmyz. Merunky a broskve chrániti před mrazy nočními.

5.V chlévech. Dobytku tažnému přidávati píce jadrné, čím více má pracovati; klisny když se hřínají, šetřiti, stáje a maštale vyvětrávati. Hovězímu dobytku, když pelichá, jádrného krmiva přidávati, brav ovčí vyháněti na pastvy suché a mokřinám se vyhýbati, podsvinčata plemenná odstavovati a jádrnou krm jim dávati. Mladou drůbež v teple chovati a jí přilepšiti.

6.Ve dvoře. Semena proti hmyzům máčeti k setbě v solech (skalici modré), domláceti obilí, zakládati smíšeniny hnojivé, přehazovati obilí, sbírati léčivé rostliny pro domácí potřebu.

7.Ve včelníku. Počisťování a prohlídka oulů za prvních výletů včel, krmiti vychudlé ouly, snímati pokrývky zimní.

Duben

1.Na poli a lukách. V jarních setbách pokračovati; jarní řepku, len i konopě síti, taktéž mořenu barvířskou a směsky; brambory a cukrovku sázeti; louky sádrovati; řepku zimní ovorávati a jiná osení plýti; řípu po nejprvé okopávati; bujné ozimy požinovati; louky zavlažovati na dva nebo tři dni nejdéle.

2.Na chmelnici a vinici. Kořeny ořezávati; vysazovati nové sazenice; okopávati po nejprvé a tyčky připravovati. Plýti vinice; dokonati vyřezávání a připravovati tyčky a koly; za pěkného povětří keře okopávati.

3.V zahradě. Přesazovati salát, okurky a tuřín; řetvičku a jiné zeleniny síti; housenky a červy obírati; záhony plýti.

4.V sadech ovocných. Ušlechtilé druhy ovoce proti mrazům chrániti, když květe; v stromovkách rýti, okopávati a plýti; štěpovati plané stromky; zasazené stromky zalévati a hnojiti; motýly, zvláště bělouše pronásledovati a ptactvo zpěvné všemožně šetřiti.

5.V chlévech. Množství prací polních vyžaduje hojné krmení dobytka tažného; kravám počíná se dávati píce zelená, vojtěška a pod. s řezankou, ouhrabkami. Dobytku před pastvou řezanky podávati, zvláště bravu ovčímu; taktéž lusky řepkové krmiti; mokrým pastvám se vyhýbati; brakovati ovce a vybírati skopce; klassifikace ovcí před stříží. Prasata k plemenitbě určená vyháněti ven za pěkných dnů; podsvinčata hlídati. Drůbež pěstuje se dále v místnostech teplých.

6.Ve dvoře. Sklepy čistiti a provětrávati; taktéž perny, mlaty; obilí na sejpkách přehazovati; vozy spravovati; přízi dobíleti a len domáčeti.

7.Ve včelníku. Počistiti ouly a je-li třeba, medem přikrmiti.

Květen

1.Na poli a lukách. Dokončiti setbu ječmene, sázení zemčat a řípy. Okopávati řípu a přesazovati vysetou; řepku ovorávati; zemčata převláčeti; síti kukuřici; pšano a pohanku, směsky a traviny; požinovati bujná osení. Louky zavlažovati a kde tři seče panují, první seno dělati.

2.Na chmelnici a vinici. Mladé prejty přivazovati, okopávati a plýti. Dokončiti ve vinici první okopávání, přivazovati větvičky, a plýti; očkovati a roubiti révy; odlamovati neplodné šlahouny.

3.V zahradě. Okopávati a plýti všechny záhony se zeleninami; vysévati co posud nevyseto; okurky vysazovati; salát a řetvičky sázeti a nové síti. Housenky bedlivě sbírati; chrousty ubíjeti a vši obírati.

4.V sadech ovocných. Roubení pod kůru z rána před se bráti; stromoví ušlechtilé rozvazovati, a vodní prejty obírati.

5.V chlévech. Dobytku tažnému podávati po delší čas píci zelenou; taktéž kravám dojným; telatům dávati suchou hojnou píci. Za počasí přiměřeného ovce plaviti a stříhati. Vepřový dobytek na venek pouštěti a krmiti se zbytky kulovatin loňských.

6.Ve dvoře. Chystati půdu pro sena; opravovati kosy, hrábě a řebřinové vozy; mosty čili lávky přes strouhy na lukách stavěti; cesty opravovati, len i konopě dále zdělávati; plodiny polní pojistiti proti krupobití.

7.Ve včelníku. Rojení začíná při krásném povětří; chystati nové ouly a nářadí k chytání rojův.

Červen

1.Na poli a lukách. Len svatojánský a pšano síti; řípu a zelí dosazovati, kde chybí, řípu setou protrhovati; plýti, s okopávačem vzdělávati; připraviti prostěradla ke sklízení řepky; řepku žíti dle okolností; pole k ozimu odorávati, a třetí brázdu dávati ouhorům k řepce; vodnici síti. Sena sklízeti a na to záhy luka zavlažovati.

2.Na chmelnici a vinici. Polovici hřebenu okopávati; lámati a obírati lupení osypané medovkou; spodní prýty s výše člověka uštěpovati. Vinné prýty svislé přivazovati; po druhé okopávati a plevel plýti, pokud však doba květu trvá, nemá se s keřem hýbati.

3.V zahradě. Pařiště docela odkrývati; zeleniny vesměs okopávati a plýti; vysévati podzimní hrách, kapustu, špenát, petržel a j.; pronásledovati motýly, zejména bělouše. Chřest o sv. Janu dochází.

4.V sadech ovocných. Roubiti a očkovati stromy na straně východní a západní; obvazky vyvětrávati; nově sázené stromy zalévati i divoké větve odřezávati i ploty postřihovati a hmyz obírati.

5.V chlévech. Tažný dobytek častěji plaviti; krávy na rejdiště vyháněti a čerstvě napájeti; píci zelenou kravám a suchou telatům podávati. Stříž vlny dokončiti a sbírati lupení pro ovce z větviček mladých. Svině za horkých dnů nevyháněti, nýbrž koupati, nebo aspoň vodou polévati v chlévech; prasnice se prasí ku konci měsíce. Kohouty kapounovati, husy podškubávati, krůty pásti na lukách posečených. Chlévy za čas zelené píce pilně poklízeti.

6.Ve dvoře. Máslo při píci zelené vyrobené nasoliti aneb zavařovati; ovoce zahradní, maliny, reviz a t. d. zavařovati; seno přehazovati; stodoly zametati a sejpky vyvětrávati.

7.Ve včelníku. Mladé roje chytati do oulů nových. Ouly před lijáky ošetřiti.

Červenec

1.Na poli a lukách. K ozimům vyvážeti hnůj; zemčata okopávati; řípy plýti a kopečkovati; jetel na semeno žíti; plýti len, konopí a mrkve; ouhory zorávati; jarní len žíti, taktéž řepku, žito, pšenici atd., do čista upraviti pole k řepce ozimné; strnišťata podtrhovati. Louky jednosečné sekati i deset dní po sklizení sena zavlažovati.

2.Na chmelnici a vinici. Zbytek hřebenů přihrnovati ku chmelu; lupení zčernalé trhati; plevel plýti. Přistřihovati révy přes koly sahající; okopávati a plýti; pronásledování hmyzu.

3.V zahradě. Plýti, okopávati, zalévati a přesazovati zeleniny; síti řeřichu zemní, špenát, petržel, vodnici; pronásledovati bělouše a můry. Revíz a srstek pořezávati.

4.V sadech ovocných. Očkovati na očka dřímající; obvazky očkovaných stromů popouštěti; řezati divoké prejty ovoce ušlechtilého. Pronajímati neb prodávati sady ovocné. Za ourodných časů stromům podpor dáti; pozemky určené k novým sadům rýhovati, neb jámy kopati pro stromky.

5.V chlévech. Dobytku tažnému přidávati píce jádrné při namáhavé práci; dojnicem píci zelenou a čerstvé povětří v rejdišti; letní bahnění ovcí opatrovati a nevyháněti matky na daleké pastvy; jehňata nepouštěti z ovčína za vedra slunečního.

6.Ve dvoře. Řepku mlátiti, vymlácené zrní denně 4—5 kráte přehazovati a vyvětrávati obilí. Hnojiště pilně s močůvkou kropiti a s pletenci slaměnými obstaviti; všeliké ovoce zavařovati.

7.Ve včelníku. Oulům přisazovati truhlíku, nebo slaměným prsteny, nestačejí-li.

Srpen

1.Na poli a lukách. Žně v příhodný čas poháněti. Hnůj vyvážeti na ouhory jetelové; orati k setbám podzimním; zimní řepku (pícnou) a směsice vysévati; sklízeti jetel suchý na semeno; sklízeti len; otavy sekati.

2.Na chmelnici a vinici. Naposledy okopávati. Sklízeti červeňák ku konci měsíce. Proklestiti husté keře; přivazovati mladé prejty; pozorně plýti a svízel poklízeti. V půdách studených a vazkých po třetí okopávati.

3.V zahradě. Sbírati uzrálé boby (fasole), okurky a melouny; obírati semení všelikého zahradního rostliva; špenát vysévati; zeleninu plýti a okopávati; podzimní řípu síti, taktéž i cibule, i pronásledovati motýly i housenky.

4.V sadech ovocných. Očkovati na očko dřímající; jádra vysévati; česati zralé ovoce letní; sušiti ovoce letní. Padanky sbírati nebo prasata na ně vyháněti.

5.V chlévech. Dobytek tažný přestati krmiti s pící zelenou; dojný dobytek vyháněti na strnišťata a louky po sklizení otavy; jehňata stříhati; na strnišťata stádo nepouštěti, když vypadané obilí počíná vycházeti.

6.Ve dvoře. Chystati a čistiti semeno k setbám; přehazovati na sejpkách obilí letošní; přehazovati otavu; vrtěti a nasolovati máslo při píci podzimní; len rositi; ukládati vejce na zimu.

7.Ve včelníku. Třeba-li, pobíjeti trubce.

Září

1.Na poli a lukách. Dokončiti žně a sklizeň obilí i otavy; pokračovati v setbě zimní; louky zavlažovati; strouhy zanešené čistiti; k rejhování přípravy konati.

2.Na chmelnici a vinici. Česání chmele dokončiti; chmel na půdě sušiti a úplně usušený do pytlů cpáti. Naposledy okopávati keře vinné a vykrajovati šlahouny zelené; započíti vinici hlídat.

3.V zahradě. Sbírati boby a podobné zralé ovoce; dobývati cibuli a česnek; zakládati nová jahodišťata; opatřiti sklepy s mechem a listím pro zeleniny; řetvičky naposledy vysévati.

4.V sadech ovocných. Šetřiti stromů při česání ovoce; padanky pilně sbírati, aby červy z nich nevylézali na stromy; olepovati rány stromů očkovaných; ovoce sušiti, přebírati a do sklepů nakládati; sklepy s čerstvým ovocem vyvětrávati.

5.V chlévech. Tažný dobytek hojně krmiti, pokud práce mnoho panuje; dojnice vyháněti na pastvu; prodávati kusy vybrakované; mezi ovce k bahnění zimnímu určené pouštěti berana; dobytek ku plemenitbě se nehodící na krm postaviti.

6.Ve dvoře. Ukládati do sklepů kulovatiny; mlátiti na pokus; přehazovati obilí na sejpkách; opravovati okna a dveře proti myším; lámati a mědliti len i konopě; sušiti ovoce; zavařovati povidla a máslo; ovoce v sklepech přebírati; med přepouštěti.

7.Ve včelníku. Podbírati včely a med vyřezávati; prohlížeti ouly a přístřeší jejich.

Říjen

1.Na poli a lukách. Dobývati brambory a řípu; zelí sklízeti; podtrhovati strnišťata; řepku plýti a ovorávati; setbu dokončiti; hnůj k jařinám vyvážeti a zaorávati. Upravovati svodnice a brázdy vodní; luka hnojiti močuvkou aneb zavlažovati.

2.Na chmelnici a vinici. Poklízeti pruty chmelné a snášeti tyčky dohromady; okopávati a k novým sadům rýhovati; hnojiti a hnůj zaorávati; hnojůvku do jamek zalévati. Berbu vína započíti; tyčky vytahovati a sklízeti; lisy a nádobí na víno chystati; keře ořezávati.

3.V zahradě. Dobývati mrkev, celer, petržel, řípy, řetkve atd.; vysévati řeřichu, salát zimní; pařiště k jaru připravovati; semení zralé sbírati; záhony poklizené přerývati.

4.V sadech ovocných. Dočesati ovoce; zakládati štěpnice a stromovky; stromy okopávati; staré neplodné stromy vykopávati; paběrky a padanky sbírati; stromy kolomaznými pasy oblepovati.

5.V chlévech. Hojně krmiti tažný dobytek; dojné krávy za špatného počasí nevyháněti; s chlévským krmením započíti; krmiti kulovatiny, které se nedají dlouho uchovati. Ovcím dávati před pastvou slámy a jiné suché píce; za vlhkého počasí krmiti v ovčíně. Krmiti hojně prasata krmná.

6.Ve dvoře. Len mědliti; ovoce sušiti; přebírati ovoce a kulovatiny ve sklepech; víno přepouštěti, sklepy neucpávati; seno vázati; mlátiti; dříví štípati; opravovati vodovody.

7.Ve včelníku. Ouly proti škůdcům chrániti.

Listopad

1.Na poli a lukách. Poslední zbytky setby obstarati; rýhovati a hluboce orati k okopatinám; odorávati ouhory; upraviti pole k jařinám; hnůj zaorávati; vodní brázdy a svodnice prohlížeti a opravovati; kamení s rolí vyklízeti; cesty a strouhy opravovati. Luka zavlažovati: mechová místa trhadlem přejížděti, popelem, vápnem a štelovinou mrviti.

2.Na chmelnici a vinici. Hnojiti zvláště s močůvkou do jamek; tyčky skládati; keře vinné obřezávati a hnojiti; nové vinice zakládati.

3.V zahradě. Veškeré záhony zrýti a pohnojiti; zakládati chřestoviště; chytati štíra krtonohého do jam mrvou koňskou vyplněných.

4.V sadech ovocných. Stromy mladé přesazovati, staré čistit, okopávat a hnojit; zakládati živé ploty; stromky pořádové pokrývati slamou nebo chrastím; k novým sadům jámy kopati.

5.V chlévech. Volů odprodati nebo na krm postaviti, co k práci není třeba; s pastvou dokonce přestati, taktéž s pící zelenou; krmiti krávy s řepou, pařenými zemčaty a výpalkami; ovcím před pastvou sena neb slámy podávati; vybrakované ovce a skopce prodati nebo na krm postaviti a jadrně krmiti. Prasata v teplém chlévě krmiti; drůbeži opatřiti teplého kurníku a krmiti husy jádrně.

6.Ve dvoře. Zelí nakládati; přebírati ovoce a hnilé kusy vybírati; sklepy vyvětrávati a před mrazem chrániti; mlátiti obilí.

7.Ve včelníku. Opatřiti ouly proti mrazům, sněhu a myším.

Prosinec

1.Na poli a lukách. Hnůj vyvážeti na pole i luka; sníh vybírati ze svodnic; mýtiti a kamení sbírati s polí; štěrk na cesty voziti. Zavlažování zastaviti; rejhovati, kde třeba, pokud nemrzne.

2.Na chmelnici a vinici. Chmel na sejpce před vláhou ošetřiti. Jámy ve vinici čistiti a překrývati.

3.V zahradě. V pařišti salát a řetvičku síti; semení vylupovati a přebírati; hnojivé smíšeniny přerývati; nahnilé zeleniny ze sklepa vyklízeti.

4.V sadech ovocných. Housenky obírati a ničiti; stromy čistiti a zbytečné součí ořezávati; neplodné stromy okopávati.

5.V chlévech. Proti mrazům opatření činiti; dobytek před nastuzením chrániti; píci čistotně připravovati. Ovce za pěkného času na pastvu do ozimných osení vyháněti, když v ovčíně sena nebo slámy jim podáno bylo. Prasatům dávati píci teplou a ošetřiti je před zimou; prodávati vytučněné kusy. Drůbeži házeti zadního obilí a v noci v teplých kurnících chovati.

6.Ve dvoře. Sníh s oken a střech shrabovati; za jasného počasí sklepy a sejpky vyvětrávati; obilí přehazovati; nahnilé okopaniny a ovoce vybírati.

7.Ve včelníku. Dohlížeti, mají-li včely dost tepla i potravy.

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 853.den
Nahoru