Menu ≡
kalendar.beda.cz

Hlavní ustanovení zákona o zavedení metrické míry v Rakousku

Text zveřejněný v Haasovském minučním kalendáři pro rok 1873.

Dle zákona ze dne 23. července 1871 mají od 1. ledna 1876 výhradně v obchodu platiti následující míry a váhy:

Co míra délky meter, který sе dělí v
1/10 metru=decimeter
1/100 metru=centimeter
1/1000 metru=milimeter
a jehož mnohosti jsou:
kilometer=1.000 metrů
myriameter=10.000 metrů
Co míra plochy ar
ar=100□ metrů
hektar=100 arů
Co míra těles liter, který se rovná krychlovému decimetru, dělí se v
1/10 litru=deciliter
1/100 litru=centilitru
a jehož mnohostí jest
hektoliter=100 litrů
Co váha kilogram, který se dělí v
1/100 kilogramu=dekagram
1/1000 kilogramu=gram
1/10000 kilogramu=decigram
1/100000 kilogramu=centigram
1/1000000 kilogramu=miligram
a jehož mnohostí jest
tůna=1000 kilogramů
Obapolný poměr nových a starých měr a váh ustanoven jest pro obchod takto:
1 meter=0.5272915 Vídeňského sáhu
1 meter=3 stopy 1 palec 11.580 čárky
1 meter=1.286077 lokte
1 kilometer=0.131823 rakouské (poštovní) míle
1 myriameter=1.318229 rakouské (poštovní) míle
1 centimeter=0.094912 pěstí
1 Vídeňský sáh=1.896484 metrů
1 Vídeňská stopa=0.316081 metrů
1 Vídeňský loket=0.777558 metrů
1 rakouská (poštovní) míle=7.585936 kilometru
1 rakouská (poštovní) míle=0.7585936 myriametrů
1 pěst=10.53602 centimetrů
Míry ploch:
1□ meter=0.278036□ sáhu
1□ meter=10.00931□ stopy
1 ar=27.80364□ sáhu
1 hektar=1.737727 rakouského jitra
1□ myriameter=1.737727 rakouské □ míle
1□ sáh=3.596652□ metru
1□ stopa=0.099907□ metru
1 dolnorakouské jitro=57.54642 aru
1 dolnorakouské jitro=0.5754642 hektaru
1 rakouská □ míle=0.5754642□ myriametru
Míry těles:
1 krych. meter=0.146606 krych. sáhu
1 krych. meter=31.66695 krych. stopy
1 krych. sáh=6.820992 krych. metru
1 krych. střevíc (stopa)=0.03157867 krych. metru
Duté míry pro věci suté:
1 hektoliter=1.626365 Vídeňské míry
1 liter=0.01626365 Vídeňské míry
1 Vídeňská míra=0.6148682 hektolitru
1 Vídeňská míra=61.48682 litru
Duté míry pro věci tekuté:
1 hektoliter=1.767129 Vídeňského vědra
1 liter=0.7068515 Vídeňské pinty
1 Vídeňské vědro=0.565890 hektolitru
1 Vídeňská pinta=1.414724 litru
Váhy:
1 kilogram=1.785523 Vídeňské libry
1 kilogram=1 libra 25.137 lotu
1 dekagram=0:571367 Vídeňského lotu
1 tůna=1785.523 Vídeňské libry
1 kilogram=2 celní libry
1 kilogram=2.380697 lékárnické libry
1 kilogram=3.362928 Vídeňské hřivny váhy stříbra
1 gram=0.286459 dukátu váhy zlaté
1 gram=4.855099 Vídeňského karatu
1 gram=0.06 poštovního lotu
1 Vídeňská libra=0.560060 kilogramu
1 Vídeňský cent=56.0060 kilogramu
1 Vídeňský lot=1.750187 dekagramu
1 celní cent=50 kilogramů
1 celní libra=0.5 kilogramu
1 lékárnická libra=0.420045 kilogramu
1 Vídeňská hřivna váhy stříbra=0.280668 kilogramu
1 dukát váhy zlaté=3.490896 gramu
1 Vídeňský karat=0.205969 gramu
1 poštovní lot=16.6666 gramu

Od 1. ledna 1876 jest užívání až dosavad zákonních měr a váh, na jichž místo vstoupí právě jmenované váhy a míry, jakož i užíváni karatu a váhy olejni ve veřejném obchodu zakázáno. Co vsak se týče nových měr к vyměřováni pozemků, může vláda lhůtu к zavedeni nových měr dle potřeby prodloužiti. Uživání nezákonních měr, váha měřidel ve veřejném obchodu trestá se — bez obledu na to, nepodlehá-li proviněni zákonu trestnímu — mimo propadeni takových měr a váh, pokutou od 5 až do 100 zlatých. Opakováni přestupku takového považuje se při vyměřováni trestu co okolnost přitěžujíci. V případu nedobytnosti pokuty nastupuje na její místo vězení, počítaje na každých 5 zlatých jeden den.

Při plnění smluv, uzavřených ještě před 1. lednem 1876 na základě starých měr a váh, má se díti přepočítání jich na nové míry dle svrchu ustanoveného poměru.

Již od 1. ledna 1873 připouští se užívání nových měr a váh ve veřejném obchodu, avšak musejí obě strany o tom srozuměny býti. Při tom mají živnostníci, ve veřejné místnosti koupí a prodejem se zaměstnávající, chtějí-li užívali nových měr a váh, míti o tom vyvěšené oznámení spolu s tabulkou, označující poměr nových měr a váh k starým.

К měření a vážení ve veřejném obchodu smí užíváno býti jenom náležitě cejchovaných a kolkovaných měr, závaží a váh. Cejchováni a kolkování měr, závaží a přístrojů (cimentování) děje se skrze úřady zvlášt k tomu ustanovené. Za cejchování a kolkování se bude vybírati plat, který se s ohledem na poměry zemské administrativní cestou ustanoví.

V sudech do prodeje přicházející vína, piva a lihoviny smějí kupcům odevzdávány býti jenom v takových sudech, na nichž obsah jejich v litrech potvrzen jest předepsaným kolkováním. Výminku tvoří jenom taková mimorakouská vína, piva a lihoviny, která se prodávají v původních nádobách.

К cejchování a kolkování připouštějí se jenom následující míry a závaží: míry délky: 20, 10, 5, 4, 2, 1 meter, 5, 2 decimetry; duté míry: 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 liter, 5, 2, 1 deciliter, 5, 2, 1, centiliter.

Připustiti se mohou dále k cejchování a kolkování čtvrthektoliter, jakož i další poloviny litru.

Závaží : 20, 10, 5, 2, 1 kilogram, 50, 20, 10, 5, 2, 1 dekagram, 5, 2, 1 gram. K závažím, sloužícím ku prodeji zlatého a stříbrného zboží а k váženi léků, přidány budtež ještě kusy 50, 20, 10, 5, 2, 1 centigram, k váze mincovní a klenotni ještě závaží 5, 2, 1 milligram.

Pro decimální váhy jest nejmenší závaží 1 gram, pro centesimální váhy 1 dekagram. Ke zkoušebnímu ustanovení váhy obilní užíváno bude co zkušebního závaží kusů 100, 40, 20, 10, 4, 2, 1, 0.4 a 0.2 gramu, representujících váhu 500krát tak velikou, to jest vztažně 50, 20, 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1 kilogramu. Za zkušební míru slouží míra dutá (zkoušební hektoliter), jejíž obsah rovná se pětistému dílu hektolitru.

Míry a váhy, sloužící k měření a vážení ve veřejném obchodu, musejí od majitelů občasně ve lhůtách zvláštními předpisy ustanovených podrobeny býti novému cejchování a kolkováni.

Tak zvaná síla koňská, sloužící v průmyslnické mechanice co jednička dynamické míry, ustanovuje se co 75 kilogramometrů, to jest co 75 kilogramů vyzdvižených za 1 sekundu 1 meter vysoko.

Vysvětlivky:

Další informace:

Kalendáře Helma - nástěnný, stolní i pracovní kalendář Diáře Helma - diář a zápisník
Válka na Ukrajině: 827.den
Nahoru